دریچه های تایلی                               
                               
                                                                     
                                                                        دریچه های تایلی                               
                               
                               
                                                                     
                                                                        دریچه های تایلی                               
                               
                               
                                                                     
                                    http://www.havatanzim.com/p5/04TCDW4D2WR/TH.png                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های تایلی                               
                               
                             
                                                                     
                                    دریچه های تایلی                               
         
                               
                                                                     
                                    دریچه های تایلی                               
                               
                               
                                                                     
                                   
                               
                             
                                                                     
                                   
                               
                                                                                             

                                                                     
                                                                                             
یکی دیگر از محصولات TANZIM HAVA  ( هوا تنظیمدریچه های   تایلی آرم استرانگ می باشد که در انواع مختلف :

دریچه تایلی سقفی 4 طرفه آلومینیومی ،  تایلی سقفی 4 طرفه با تبدیل پشت دایره ، دریچه تایلی سقفی 4 طرفه آلومینیومی ، تایلی سقفی 4 طرفه  با تبدیل ،دریچه تایلی اسلوت ، دریچه تایلی خطی 4 طرفه ، دریچه تایلی گرد به چهار گوشدریچه تایلی سقفی 4 طرفه آلومینیومی ،  تایلی سقفی 4 طرفه با تبدیل پشت دایره ، دریچه تایلی سقفی 4 طرفه آلومینیومی ، تایلی سقفی 4 طرفه  با تبدیل ،دریچه تایلی اسلوت ، دریچه تایلی خطی 4 طرفه ، دریچه تایلی گرد به چهار گوش
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390    | توسط: --- ---    |    | نظرات()