دریچه های خطی                               
                               
                                                                     
                                                                        دریچه های خطی                               
                               
                               
                                                                     
                                                                        دریچه های خطی                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                             
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
         
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی<                               
                               
                             
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                                                                                             
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                             
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                                                                                             
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                             
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                                                                                             
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                             
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                                                                                             
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                             
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                                                                                             
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                             
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                                                                                             
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های خطی                               
                               
                             


یکی دیگر از محصولات TANZIM HAVA  ( هوا تنظیمدریچه های خطی می باشد که در انواع مختلف :

دریچه خطی 30 درجه ،  دریچه خطی 30 درجه با دمپر اهرم کوتاه ، دریچه خطی 30 درجه با دمپرموازی ، دریچه خطی 2 طرفه ،دریچه خطی 2 طرفه با دمپر اهرم کوتاه ، دریچه خطی 2 طرفه با دمپر پره موازی ، دریچه خطی 3 طرفه ، دریچه خطی 3 طرفه با دمپر اهرم کوتاه، دریچه خطی 3طرفه با دمپر پره موازی ، دریچه خطی 4 طرفه
دریچه خطی 4 طرفه با دمپر اهرم کوتاه ، دریچه خطی 4 طرفه با دمپر موازی، دریچه خطی صاف ، دریچه خطی صاف با دمپر اهرم کوتاه ،دریچه خطی صاف با دمپر موازی ، دریچه خطی فانتزی ، دریچه خطی فانتزی با دمپر اهرم کوتاه ، دریچه خطی فانتزی با دمپر موازی ، دریچه خطی قوس دار ،  دریچه خطی تی پهن محدب
دریچه خطی تی پهن ،خطی یک طرفه چوبی دریچه خطی اسلوت، ،   آلومینیومی دریچه خطی اسلوت قوس دار، دریچه خطی اسلوت قوس دار
 دریچه اسلوت چهار طرفه ،پلنیوم باکس،نوشته شده در تاریخ شنبه 17 دی 1390    | توسط: --- ---    |    | نظرات()